Opłaty

 

Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

Od niewpłaconych w terminie opłat będą pobierane odsetki za zwłokę. Wpisy w książeczkach opłat (na druku przelewu) powinny być czytelne z podaniem nazwy ulicy, numeru budynku i mieszkania.Wpłat na konto Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych dokonywać można bez prowizji w kasie Spółdzielni  przy ul. Nadbystrzyckiej 25 lub w kasach Banku ING Bank Śląski S.A. przy ul. Zana 39, Obywatelskiej 9A.

W Spółdzielni, dla opłat eksploatacyjnych, obowiązują indywidualne rachunki bankowe przypisane do każdego mieszkania, garaż i lokal usługowego. Numery tych rachunków widoczne są na wydrukach opłat i rozliczeń oraz w e-BOK. Rachunki te prowadzone są w ING Bank Śląski O/Lublin.