RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Tomaszewska

tel.81 532 80 81

sekretariat@spoldzielca.com.pl

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuję że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 25, kod pocztowy 20-618, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
  2. W Spółdzielni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem tel. 815328081,  lub  adresem e-mail sekretariat@spoldzielca.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów,           a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Spółdzielnia .
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.