Przeglądy

Zgodnie  z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tj. Dz.U. z 2019 r. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z przeznaczeniem. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli raz w roku: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i co najmniej raz na pięć lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole mogą wykonywać jedynie osoby z uprawnieniami mistrza kominiarskiego oraz budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

2024 r.

2023 r.