Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: poniedziałek, 25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. członek Rady Nadzorczej SM Spółdzielca będzie prowadził dyżur telefoniczny w godz. 15:30-16:30 pod numerem tel. 572 740 217.

Walne Zgromadzenie SM „Spółdzielca” w 2020 r. Dodano:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SPÓŁDZIELCA” W LUBLINIE

Szanowni Państwo w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni za rok obrotowy 2019 nie może odbyć się w terminie o jakim mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z dnia   13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 845) tj. w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia  31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni ulega przedłużeniu do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z powyższym, niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia poinformujemy Państwa o wyznaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia w sposób określony przepisami prawa.

 

Lublin, dnia 15.05.2020 r.

Przetarg na roboty remontowe Dodano: czwartek, 30.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca”, ul. Nadbystrzycka 25 w Lublinie ogłasza przetarg na remont  elewacji 3350m2 w budynku mieszkalnym – 5 kondygnacji przy ul. T. Zana 50 w Lublinie.

Warunki zamówienia do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
  4. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne.
  5. Wykaz osób personelu kierowniczego.
  6. Umowa.
  7. Przedmiar robót.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do godz. 12:00, 28.05.2020 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” zaprasza  firmy  do składania ofert na wykonanie remontu 50-ciu balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. T. Zana 50 w Lublinie.

Warunki zamówienia do pobrania.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do godz. 12:00, 28.05.2020 r.