WYBORY DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2014-17 Dodano: poniedziałek, 7.04.2014

 

O g ł o s z e n i e

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że w bieżącym roku kończy się kadencja Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 72 ust.2 Statutu prosimy o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Kandydat musi być członkiem Spółdzielni.

Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 50 członków Spółdzielni

(§ 72 ust.3 Statutu).

Lista z podpisami osób popierających kandydata winna zawierać:

imię i nazwisko,  adres zamieszkania,  nr dowodu osobistego oraz własnoręczny podpis.

Dane osobowe kandydata oraz osób popierających kandydaturę, zgodnie z  § 72 ust.4 Statutu, będą sprawdzane co do zgodności z dokumentami członkowskimi znajdującymi się w Spółdzielni.

Listy kandydatów do Rady Nadzorczej należy złożyć w Spółdzielni

najpóźniej  w dniu 9 maja 2014 r.

Kandydat do Rady Nadzorczej musi spełniać warunki § 72 ust.5 i 6 Statutu tj. wyrazić zgodę na kandydowanie, złożyć oświadczenie na temat przestrzegania zakazu konkurencji,  że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciw mieniu, dokumentom lub przestępstwo karnoskarbowe oraz że nie jest zadłużony wobec Spółdzielni.

 

Prosimy również o zgłoszenie delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, którego Spółdzielnia nasza jest członkiem w terminie do 9 maja 2014 r.

 

Wzór listy zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej można pobrać w Spółdzielni lub  w postaci pliku (kliknij w link)

 

Lublin, dnia 4.04.2014 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT Dodano: czwartek, 6.03.2014

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25 zaprasza firmy

 z Lublina i okolic do składania ofert  na :

  1.    Docieplenie elewacji  budynku  ul. Strażacka 9  (1200  m2)
  2.  Ułożenie nawierzchni z kostki na istniejącej trylince, wokół budynku  ul. Zachodnia 7    (600 m2)
  3.   Wykonanie 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni
  4.   Wykonanie przeglądów kominiarskich i gazowych w sezonie 2014/2015

  Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia  wraz z wykazem budynkówdostępna w siedzibie Spółdzielni od piątku 7 marca w cenie 50 zł brutto.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 17.03.2014 r. (poniedziałek) do godz. 13.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

PLAN REMONTÓW 2014 Dodano: środa, 26.02.2014

 Rada Nadzorcza SM Spółdzielca  uchwałą nr 3/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku

 zatwierdziła plan remontów na rok 2014.

Skoroszyt zawierający zapisy planu  dostępny w zakładce „Zasoby”