Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: piątek, 24.09.2021

W dniu 28.09.2021 r. ( wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie prowadził dyżur telefoniczny w godz. 15:30-16:30 pod numerem tel. 572-740-217.

Ogłoszenie o licytacji Dodano: piątek, 10.09.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje o przetargu ustnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Zachodniej 7 o pow. użytkowej 52,21 m2, położonego na I piętrze budynku, który odbędzie się w dniu  23 września 2021  roku o godz. 13.00 w budynku Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25.

Wartość rynkowa przedmiotowego lokalu według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi  378 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu  ustnego powinien wpłacić wadium  w wysokości 10 %  sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł na konto spółdzielni w ING Banku Śląskim  15 1050 1953 1000 0022 4267 6373 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 22.09.2021 r. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyla się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone następnego dnia po zakończeniu wyboru oferenta a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży.

Szczegółowych informacji w tym o możliwości obejrzenia lokalu udziela Dział Członkowski                  i Windykacji SM „Spółdzielca” pokój numer 4,  tel. 81 532 80 81 wew. 133 i 134.