DyA?ur CzA�onka Rady Nadzorczej w maju 2017 Dodano: środa, 26.04.2017

Informujemy, A?e w maju A�2017 r. dyA?ur czA�onka Rady Nadzorczej

odbA�dzie sie wyjA�tkowo

w dniu 16 maja (wtorek) w godz. 15:30 do 16:30A�

WIELKANOC 2017 Dodano: wtorek, 11.04.2017

Rada Nadzorcza, A�ZarzA�d i pracownicy SpA?A�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielcaA�
skA�adajA� wszystkim CzA�onkom SpA?A�dzielni, A�MieszkaA�com A�i ich GoA�ciom
A�a takA?e wszystkim Firmom wspA?A�pracujA�cym A�najlepsze A?yczenia z okazji

AswiA�t Wielkanocnych.

A�yczymy PaA�stwu aby AswiA�ta A�Wielkanocne budziA�y nadziejA�, A�A?e wiosnA� wszystko rozkwitnie,A�budzA�c siA� do A?ycia iA�dajA�c siA�A� do dziaA�ania dla wspA?lnego dobraA�SpA?A�dzielni i jej CzA�onkA?w

Wybory do Rady Nadzorczej SM SpA?A�dzielca kadencja 2017-20 Dodano: poniedziałek, 3.04.2017

A�

O g A� o s z e n i e

A�

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w bieA?A�cym roku koA�czy siA� kadencja Rady Nadzorczej.

Zgodnie z A� 72 ust.2 Statutu prosimy o zgA�aszanie kandydatA?w na czA�onkA?w Rady Nadzorczej.

Kandydat musi byA�A�czA�onkiem SpA?A�dzielni.

ZgA�oszenie kandydata powinno byA� poparte przezA�co najmniejA�50 czA�onkA?w SpA?A�dzielni

(A� 72 ust.3 Statutu).

Lista z podpisami osA?b popierajA�cych kandydata winna zawieraA�:

imiA� i nazwisko,A� adres zamieszkania, A�nr dowodu osobistego oraz wA�asnorA�czny podpis.

Dane osobowe kandydata oraz osA?b popierajA�cych kandydaturA�, zgodnie zA� A� 72 ust.4 Statutu, bA�dA� sprawdzane co do zgodnoA�ci z dokumentami czA�onkowskimi znajdujA�cymi siA� w SpA?A�dzielni.

Listy kandydatA?w do Rady Nadzorczej naleA?y zA�oA?yA� w SpA?A�dzielni

najpA?A?niej A�w dniu 12 A�maja 2017 r.

Kandydat do Rady Nadzorczej musi speA�niaA� warunki A� 72 ust.5 i 6 Statutu tj. wyraziA� zgodA� na kandydowanie, zA�oA?yA� oA�wiadczenie na temat przestrzegania zakazu konkurencji, A�A?e nie byA� prawomocnie skazany za przestA�pstwo umyA�lne przeciw mieniu, dokumentom lub przestA�pstwo karnoskarbowe oraz A?e nie jest zadA�uA?ony wobec SpA?A�dzielni.

A�

Prosimy rA?wnieA? o zgA�oszenie delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego ZwiA�zku Rewizyjnego SpA?A�dzielni Mieszkaniowych

oraz dwA?ch przedstawicieli na zjazd spA?A�dzielczy (przedkongresowy), ktA?rego SpA?A�dzielnia nasza jest czA�onkiem w terminie do 12 maja 2017 A�r.

WzA?r listy zgA�oszenia kandydatA?w do Rady Nadzorczej moA?na pobraA� w SpA?A�dzielni

lub A�w postaciA�plikuA�(kliknij w link)

 

Lublin, dnia 3.04.2017 r.