DyA?ur techniczny od 15:00 po poA�udniu do 7:00 rano i w dni wolne Dodano: wtorek, 28.06.2016

Informujemy, A?e A�ZarzA�d SpA?A�dzielni w celu uA�atwienia mieszkaA�com usuwania awarii elektrycznych i wodno -kanalizacyjnych A�w godzinach popoA�udniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy A�wprowadza dyA?ur firmy zewnA�trznej INWESTRPROJEKTDZWIG

Informujemy, A?e A�usuniA�cie awarii dotyczA�cej czA�A�ci wspA?lnej budynku

A�bA�dzie dla mieszkaA�ca bezpA�atne .

UsuniA�cie awarii A�dotyczacej danego mieszkania bA�dzie

pA�atne A�gotA?wkA� monterowi po usuniA�ciu awarii .

ryczaA�towa opA�ata A�za interwencjA� ekipy pogotowaia technicznegoA�w obrA�bie jednego lokalu mieszkalnego wynosi A�:

elektrycznego : A� A� 66 zA� A�brutto A�plus koszt zuA?ytych materiaA�A?w

wodno-kanalizacyjnego: A� A�85 zA� brutto plus koszt zuA?ytych A�materiaA�A?w

Dyspozytor przyjmujA�cy zlecenie poinformuje dzwoniA�cego czy usuniA�ciA� awarii bA�dzie pA�atne czy A�koszty poniesie SpA?A�dzielnia

Telefony do zgA�oszenia awarii

A�9471, A� A�81A�526 20 00, A�A�81A�528 04 10 , A� A� 669A�999A�465.A�

WALNE ZGROMADZENIE 2016 Dodano: czwartek, 16.06.2016

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w dniuA�15 czerwca 2016 rokuA�odbyA�a siA� ostatnia,A�III czA�A�A� Walnego Zgromadzenia CzA�onkA?w SM „SpA?A�dzielca”. We wszystkich trzech czA�A�ciach Walnego Zgromadzenia w dniach 13,A�14, 15, A�czerwcaA�udziaA� wziA�A�o 64A�A�CzA�onkA?w SpA?A�dzielni uprawnionych do gA�osowania. W gA�osowaniu wziA�A�o udziaA�A�63A�A�CzA�onkA?w SpA?A�dzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliA�o absolutorium dla ZarzA�du w sposA?b nastA�pujA�cy:

Prezes ZarzA�du Wojciech BartA�omiejczyk

uzyskaA� 59A�A�gA�osA?w A�poparcia,A�4A�A�gA�osy przeciw,

CzA�onek ZarzA�du – GA�A?wna KsiA�gowa Agnieszka A?ukaszczyk

uzyskaA�aA�61A�gA�osA?w poparcia,A�2A�gA�osy przeciw.

Informujemy, A?e Walne Zgromadzenie CzA�onkA?w SM SpoA�dzielca dokonaA�o wyboru uzypeA�niajA�cego czA�onka Rady Nadzorczej

CzA�onkiem Rady Nadzorczej zostaA�

Janusz Maruszak A�z A�osiedla Zana ,

ktA?ry uzyskaA� A�A�cznie 58 gA�osA?w poparcia

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej Dodano:

SM a�zSpA?A�dzielcaa�? z siedzibA� w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza do skA�adania ofert na :

wykonanie prac remontowych w zasobach SpA?A�dzielni polegajA�cych na :

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkuA�

A�A�przy ulicy A�A�Junoszy A�12 A�(22 mieszkania)A�

Zainteresowanych wykonawcA?w A�zapraszamy do skA�adania ofert A�do dnia

28 A�czerwca A�2016A�A�do godz. 14.

zakres A�robA?t do odbioru w siedzibie SpA?A�dzielni ul.A�Nadbystrzycka 25, tel. A�81 532 80 81A�

i tutaj:

specyfikacja prac