weekend majowy Dodano: środa, 30.04.2014

ZarzA�d SpA?A�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielca informuje,

A?e w dniu 2 maja 2014 A�(piA�tek)

biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne. A�

WIELKANOC 2014 Dodano: czwartek, 17.04.2014

Rada Nadzorcza, ZarzA�d i pracownicy

SpA?A�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielca w Lublinie

A�skA�adajA� PaA�stwu serdeczne A?yczenia zdrowychA�i spokojnych

AswiA�t WielkanocnychA�

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2014-17 Dodano: poniedziałek, 7.04.2014

A�

O g A� o s z e n i e

A�

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w bieA?A�cym roku koA�czy siA� kadencja Rady Nadzorczej.

Zgodnie z A� 72 ust.2 Statutu prosimy o zgA�aszanie kandydatA?w na czA�onkA?w Rady Nadzorczej.

Kandydat musi byA� czA�onkiem SpA?A�dzielni.

ZgA�oszenie kandydata powinno byA� poparte przez co najmniej 50 czA�onkA?w SpA?A�dzielni

(A� 72 ust.3 Statutu).

Lista z podpisami osA?b popierajA�cych kandydata winna zawieraA�:

imiA� i nazwisko,A� adres zamieszkania, A�nr dowodu osobistego oraz wA�asnorA�czny podpis.

Dane osobowe kandydata oraz osA?b popierajA�cych kandydaturA�, zgodnie zA� A� 72 ust.4 Statutu, bA�dA� sprawdzane co do zgodnoA�ci z dokumentami czA�onkowskimi znajdujA�cymi siA� w SpA?A�dzielni.

Listy kandydatA?w do Rady Nadzorczej naleA?y zA�oA?yA� w SpA?A�dzielni

najpA?A?niej A�w dniu 9 maja 2014 r.

Kandydat do Rady Nadzorczej musi speA�niaA� warunki A� 72 ust.5 i 6 Statutu tj. wyraziA� zgodA� na kandydowanie, zA�oA?yA� oA�wiadczenie na temat przestrzegania zakazu konkurencji, A�A?e nie byA� prawomocnie skazany za przestA�pstwo umyA�lne przeciw mieniu, dokumentom lub przestA�pstwo karnoskarbowe oraz A?e nie jest zadA�uA?ony wobec SpA?A�dzielni.

A�

Prosimy rA?wnieA? o zgA�oszenie delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego ZwiA�zku Rewizyjnego SpA?A�dzielni Mieszkaniowych, ktA?rego SpA?A�dzielnia nasza jest czA�onkiem w terminie do 9 maja 2014 r.

 

WzA?r listy zgA�oszenia kandydatA?w do Rady Nadzorczej moA?na pobraA� w SpA?A�dzielni lub A�w postaci plikuA�(kliknij w link)

 

Lublin, dnia 4.04.2014 r.