DA�ugi weekend Dodano: wtorek, 30.04.2013

Informujemy, A?e w dniu 2 maja 2013 (czwartek) biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne.

OpA�at za mieszkania A�moA?na dokonywaA� bez prowizji w Banku SpA?A�dzielczym

przy A�ul. Nadbystrzyckiej 39A�

Zapraszamy do skA�adania ofert na wykonanie robA?t remontowych Dodano: piątek, 19.04.2013

SM a�zSpA?A�dzielcaa�? z siedzibA� w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25 zaprasza do skA�adania ofertA� na :

  • Docieplenie czA�A�ci elewacji (1906 m2), remont 31 balkonA?w ul. Szkolna 15
  • Remont 16 balkonA?w ul. Asrodkowa 1
  • Wymiana WLZ i zabezpieczeA� przelicznikowych ul. StraA?acka 9
  • DostawA� wA�zA�a cieplnego c.o. A�A�c.w.u. (dwa warianty) ul. StraA?acka 9

Specyfikacja istotnych warunkA?w zamA?wienia dostA�pna w siedzibie SpA?A�dzielni

w cenie 50 zA� brutto.

Oferty naleA?y skA�adaA� do dnia 29. 04. 2013 r. do godz. 15.

SpA?A�dzielnia zastrzega sobie moA?liwoA�A� uniewaA?nienia przetargu bez podania przyczyn

Nowe opA�aty za wywA?z A�mieci od 1 lipca 2013 Dodano: piątek, 5.04.2013

W zwiA�zku z nowelizacjA� ustawy z dnia 13 wrzeA�nia 1996 roku o utrzymaniu czystoA�ci

i porzA�dku w gminach

28 lutego 2013 rA�Rada Miasta Lublin podjA�A�a uchwaA�A� nr 704/XXVII/2013

o wysokoA�ci opA�at za odpady komunalne, ktA?re od 1 lipca bA�dA� one obowiA�zywaA�y mieszkaA�cA?w

naszego miasta.

WysokoA�ci opA�at w zaleA?noA�ci od sposobu ich gromadzenia zawiera poniA?sza tabela:

Odpady segregowane
gospodarstwo domowe

zabudowa wielorodzinna

Odpady niesegregowane gospodarstwo domowe

zabudowa wielorodzinna

1 osobowe

12 zA�

1 osobowe

16 zA�

2 osobowe

25 zA�

2 osobowe

33 zA�

3 i wiA�cej osobowe

39 zA�

3 i wiA�cej osobowe

50 zA�

 

W SM a�zSpA?A�dzielcaa�? od wielu juA? lat odpady sA� segregowane, co w znacznym stopniu zmniejszyA�o

koszty ich wywozu. A�W zwiA�zku z tym naszych mieszkaA�cA?w obowiA�zujA� stawki z drugiej kolumny powyA?szej tabeli.

SpA?A�dzielnia jest zobowiA�zana do przekazania UrzA�dowi Miasta danych o iloA�ci gospodarstw domowych

w poszczegA?lnych kategoriach, zaleA?nych od liczby zamieszkujA�cych osA?b.OpA�aty za wywA?z A�mieci mieszkaA�cy wnosiA� bA�dA�A�jak dotA�d w ramach miesiA�cznych opA�at do SpA?A�dzielni. SpA?A�dzielnia przekazywaA� bA�dzie sumarycznA� kwotA� kwartalnie A�na konto UrzA�du Miasta.

PowyA?sze rozwiA�zanie nie dotyczy lokali uA?ytkowych znajdujA�cych siA� na terenie SM a�zSpA?A�dzielcaa�?.

Lokale wnoszA� opA�aty za wywA?z nieczystoA�ci w starej wysokoA�ci zgodnie z wystawionymi przez SpA?A�dzielniA� fakturami za opA�aty eksploatacyjne i zarzA�dzanie.